Plunder og heft oppstår i forbindelse med forhold som gjør at prosjektet blir utført på en mindre kostnadseffektiv og mer tidkrevende måte enn det som opprinnelig var forutsatt og avtalt. Dette er et av de største problemområdene i entreprenørbransjen. Paradigme tilbyr analyser og håndtering av plunder og heft for entreprenøren. Dette vil være aktuelt i entrepriser hvor ulike byggherreforhold gir nedsatt produktivitet og kostnadspådrag som ikke fanges opp og dekkes av øvrige tilleggs- og endringskrav.

Har du behov for bistand i forbindelse med plunder og heft? Kontakt oss her for en samtale om hvordan vi kan bistå deg.

Endringer og hendelser fører til produksjonstap

Endringer og hendelser underveis i et prosjekt kan føre til produksjonstap. Dette kan være svært ødeleggende for prosjektet, samtidig som det er utfordrende å både forstå årsak og sammenheng samt hvordan situasjonen bør håndteres. Dersom det ikke er en åpenbar korrelasjon mellom en enkeltstående hendelse og de effektene den har i prosjektet, kan slike situasjoner omtales som plunder og heft.

Vi tilbyr også en rekke andre tjenester knyttet til økonomi, fremdrift og prosjektdynamikk. Les mer om våre tjenester her.

Effektive metoder

På internasjonalt nivå finnes det flere aksepterte metoder for å dokumentere plunder og heft. En av disse er kostnadsavviksanalyse (earned value analysis). I Paradigme bruker vi denne i kombinasjon med tidslinjeanalyser for å avdekke sammenhengen mellom ytre faktorer og kostnadsavvikets karakter og omfang.

Tidslinjeanalyser er en essensiell del av vårt arbeid og bidrar stadig til å avdekke årsaken til konflikt og uenighet. Les mer om våre tidslinjeanalyser her.

Avdekkes ved negative tall

Plunder og heft avdekkes vanligvis ved at prosjektet eller deler av prosjektet viser negative tall. Det er vanskelig å avdekke dette underveis i prosjektet, og plunder og heft må derfor ofte håndteres i etterkant av prosjektets ferdigstillelse. For at produktivitetstapet og de negative tallene skal kunne omtales som plunder og heft, må det kunne identifiseres årsaker utenfor entreprenørens egen risikosfære. Våre analyser kan også bidra til å avsløre denne type problemstillinger mens det er tid til korrigeringer og tiltak.

Hvilke forhold kan føre til plunder og heft?

Det er flere ulike forhold som kan føre til plunder og heft i et prosjekt. Årsakene og deres virkning er vanskelig å avdekke og utfordrende å dokumentere. Her er noen av hendelsene som kan medføre plunder og heft:

  • uklare og/eller forsinkede beslutninger
  • stort omfang av tegningsrevisjoner
  • forsinket eller dårlig utført tegningsleveranse
  • ugunstig tidspunkt for endringer
  • endringer med stort omfang
  • endringens karakter
  • årstidsforskyvninger
  • logistikkutfordringer
  • forstyrrelser fra sideentreprenør
  • dårlig planlegging/samordning

Kontakt oss

Er du entreprenør eller byggherre i bygg- og anleggsbransjen? Vi avdekker årsaken til negative tall og produktivitetstap. Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi håndterer plunder og heft. Du finner vår kontaktinformasjon her.